جشنواره زمستان دوو 98

جشنواره فروش دوو

در جشنواره زمستان دوو با ما همراه باشید ، با خرید حتی یکی از محصولات شامل جشنواره میتوانید تخفیفات و کارت های هدیه باور نکردنی دریافت نمایید.شروع جشنواره زمستان دوو از اول بهمن ماه 98 بوده و به مدت محدود می باشد، کالای مورد نظرتان را در جشنواره دوو ارزانتر بخرید.

بعد از خرید و نصب محصول و پیام کد کارت هدیه کارت شما  فعال شده و میتوانید با استفاده از اعتبار آن خرید بعدی را انجام دهید.

جشنواره زمستان دوو 98

 

علاوه در جشنواره زمستان دوو دوست داشتی  ، خریداران می توانند از یکم بهمن ماه با خرید از محصولات شامل جشنواره دوو، کارت هدیه دریافت کنند و از اعتبار آن در خرید های بعدی استفاده نمایند. شما عزیزان می توانید تا سقف 30,000,000  ریال کارت هدیه تخفیف دوو دریافت کنید و این اعتبار هدیه به غیر از تخفیفات ویژه ای است که انتخاب کلیک برای هر محصول در نظر گرفته است.

 

1- نصــب محصول

پــس از خریــد محصــول بــه منظــور نصــب و بهره منــدی از مزایــای گارانتــی آن، فقــط و فقــط بــا مرکــز تمــاس مشــتریان شــرکت دوو از طریــق شــماره‌های ۰۲۱۸۲۱۰۲ و یــا ۰۳۱۳۸۱۰۱ تماس حاصل نموده و درخواست نصب خود را اعلام فرمایید.

2- فعالسازی کارت هدیه از طریق پیامک

پـس از نصـب محصـولات لازم اسـت بـه منظـور فعالسـازی کارت هدیـه، شـماره سـریال ۱۸رقمــی محصــول خــود بــه همــراه کــد تخفیــف منــدرج روی کارت را عینــا و بــدون کــم و کاســت بــا فرمــت زیــر و از طریــق پیامــک بــه ســامانه شــماره ۳۰۰۰۳۴۳۵ ارســال فرماییــد.

3- کارت هدیه حــاوی کــد ۶ حرفــی تخفیــف

نماینــده شــرکت انتخــاب ســرویس حامــی ، پــس از نصــب بــه ازای هــر محصــول شــامل جشــنواره یــک عــدد کارت هدیــه خریــد مجــدد بــه شــما خریــدار محتــرم تحویــل میدهــد. ایــن کارت حــاوی یــک کــد ۶ حرفــی بــه نــام کــد تخفیــف اســت.

4-   فعالســازی کارت هـدیـه از طـریق وبسـایـت

فعالســازی کارت تخفیــف از طــریق وبســایــت رسمــی لــوازم خانــگی دوو الکتـرونـیـک بخش فعالســازی کارت تخفیــف امـکـان پـذیـر اسـت.

5- استفاده از کارت هدیه

خریـدار میتوانـد مبلـغ اعتبـار کارت هدیـه خـود را بـه عنـوان تخفیـف در خریدهـای بعـدی از فروشـگاههایی کـه لیسـت آنهـا دربخش نمایندگی های وب سـایت وجـود دارد، اسـتفاده نمایـد.

6- فعالسازی درست کارت تخفیف

در صورتــی کــه عملیــات فعالســازی کارت به درســتی انجــام شــود، مراتــب فــورا از طریق پیامــک باطــلاع شــما خواهــد رســید. در غیــر اینصــورت میتوانیــد بــا برقــراری تمــاس بــا شـماره های ۰۲۱۸۲۱۰۲ و یـا ۰۳۱۳۸۱۰۱ از راهنمایـی کارشناسـان بخـش جشـنواره‌های فــروش اســتفاده نماییــد.

7-بـازه زمانی جشنواره

کارت تخفیـف فقـط بـه خریدارانـی تعلـق مـی گیـرد کـه محصـولات شـامل جشـنواره را از تاریـخ 1398/11/01 بــه مــدت محــدود خریــداری و نصـب نماینــد.

 

 

در صورتی که خریدار قصد خرید اینترنتی دارد ، بایستی قسمت دارای پوشش را خراشیده و از کد تخفیف اینترنتی استفاده کند. در غیر این صورت انتخاب کلیک از دریافت کارت های مخدوش شده معذور می باشد.

کارت تخفیف فقط به خریدارانی تعلق می گیرد که محصولات شامل جشنواره را در سایت انتخاب کلیک  از تاریخ 98/11/01 تا پایان زمان جشنواره ، خریداری و نصب نموده باشند.

نکته مهم دیگر: مهلت خرید مجدد از طریق کارت های فعال شده ، تا پایان خرداد ماه 1399 بوده و کلیه خریداران می توانند حداکثر تا آن تاریخ از اعتبار کارت خود استفاده کنند. بدیهی است شرکت دوو پس از آن مسئولیتی در قبال کارت های ارائه شده به فروشندگان نخواهند داشت…